** LỊCH BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ

Phiếu bảo dưỡng miễn phí được chia làm ba loại với thời hạn sử dụng và nội dung khác nhau:

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 1” có một (01) phiếu;

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 2” có năm (05) phiếu;

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 3” có ba (03) phiếu.

– Phiếu số 1: Sử dụng trong vòng 4 tháng đầu tiên.
– Phiếu số 2: Sử dụng từ tháng thứ năm đến tháng thứ mười
– Phiếu số 3: Sử dụng từ tháng thứ mười một đến tháng thứ mười bốn.
– Phiếu số 4: Sử dụng từ tháng thứ mười lăm đến tháng thứ mười tám.
– Phiếu số 5: Sử dụng từ tháng thứ mười chín đến tháng thứ hai mươi hai.
– Phiếu số 6: Sử dụng từ tháng thứ hai mươi ba đến tháng thứ hai mươi sáu.
– Phiếu số 7: Sử dụng từ tháng thứ hai bảy đến tháng thứ ba mươi.
– Phiếu số 8: Sử dụng từ tháng thứ ba mươi mốt đến tháng thứ ba mươi tư.
– Phiếu số 9: Sử dụng từ tháng thứ ba lăm đến tháng thứ ba tám.

hotline hotline
DMCA.com Protection Status